1920'de kurulan Sağlık Bakanlığı (SB), Türkiye’de sağlık sektörünün politika yapımı, programlar aracılığıyla ulusal sağlık stratejilerinin uygulanması ve sağlık hizmetlerinin doğrudan sağlanması için sorumlu olan ana devlet kurumudur. SB, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin ana sağlayıcısıdır. SB, Halk Sağlığı Merkezleri’nin sahip olduğu geniş ağ aracılığıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin tek sağlayıcısı konumundadır.

Ocak 2015 itibariyle, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 900'den fazla hastane ve 7.000'den fazla sağlık merkezi kurulmuştur. İl düzeyinde, il sağlık müdürleri (81 il için) SB tarafından sağlanan sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdürler.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK)

THSK, misyonu insan merkezli bir yaklaşımla toplum ve birey sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk faktörleri ile mücadele etmek, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum sağlığını tehdit eden konular için her türlü tedbiri almak olan bir kuruluştur. Vizyonu, herkesin sağlığının korunduğu ve geliştirildiği sağlıklı ve mutlu bir Türkiye oluşturmaktır.

Türk Halk Sağlığı Kurumu, Bakanlığın politikalarına ve hedeflerine uygun olarak birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli bir bağlı kuruluş olarak kurulmuştur. THSK’nun Görevleri;

 • Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk faktörleri ile mücadele etmek.
 • Birinci basamak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek, bu amaca yönelik gerekli kanuni düzenlemeleri yapmak.
 • Bireylerin sağlık durumunu iyileştirmek için yaşam kalitesini arttırıcı daimi değişiklikler yapmak.
 • Sağlık tehditlerine karşı erken uyarı ve cevap için gerekli organizasyonu sağlamak, gerekli tedbirleri almak ve halk sağlığı tehdidi teşkil eden olaylarla ilgili yaptırım uygulamak.

THSK, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı; Mesleki hastalıklar ve çalışan sağlığı ve güvenliği konularında çalışma ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Daire Başkanlığı’nın görevleri:

 • Ulusal ve uluslararası pilot çalışmalar yaparak, çalışan sağlığı hizmet personelinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Çalışanlara mesleki sağlık hizmetleri sunmak
 • Araştırma ve geliştirme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek (üçüncü taraflarla işbirliği içinde)
 • Hizmet sağlayıcıların standardizasyonunun sağlanması ve profesyonel personelin eğitilmesine katkıda bulunulması
 • Ulusal ve uluslararası enstitü ve kuruluşlar (kamu kuruluşları, üniversiteler vb.) ile koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.

 

TNO, yaklaşık 3000 profesyonelden oluşan bağımsız bir araştırma kuruluşudur. Misyonu,  insanları ve bilgiyi birbirine bağlayarak, endüstrinin rekabet gücünü ve toplumun refahını sürdürülebilir bir şekilde artıran yenilikler yaratmaktır.

Yurt içinde ve yurt dışında ortakları ile birlikte rekabet ve refahı güçlendirmek amacı ile karmaşık sorunlara akıllı çözümler getirmeye odaklanmıştır. TNO,  araştırma ya da hizmet sözleşmeleri gibi AB tarafından finanse edilen işbirliği de dâhil olmak üzere birçok uluslararası projede yeralmıştır (pazar cirosunun yaklaşık %30'u). TNO’nun 5 temel teması bulunmaktadır:

 • “Endüstri”, güçlü, uluslararası rekabet gücü olan bir iş dünyası için.
 • “Sağlıklı Yaşam”, zinde, sağlıklı ve üretken bir nüfus için.
 • “Savunma ve Güvenlik”, belirsiz bir dünyada nihai bir eylem için.
 • “Enerji”, düşük karbonlu enerji sistemine doğru daha hızlı ilerleme için.
 • ”Kentleşme”, dinamik kentsel bölgeleri yenileştirme çalışmaları için.

TNO'nun bu 5 ana temasından biri olan “Sağlıklı Yaşam” teması sağlıksız yaşam tarzları ve kronik hastalıkların önlenmesine yönelik olup tüm yaş gruplarını kapsamaktadır. Önleme, Çalışma ve Sağlık Odak Alanı, iş sağlığı ve güvenliği gözlem ve araştırmalarında yol gösterici olmakta ve Hollanda'da ve AB'de iş ve istihdam kalitesi üzerinde birçok bilimsel yayınlarda yer almaktadır. TNO, Hollanda'daki tüm ana üniversiteler ve diğer ülkelerdeki çeşitli üniversiteler ile bağlantılara sahiptir.

TNO, Avrupa'da İSG ile ilgili EU-OSHA, İSG odak noktaları, PEROSH gibi enstitülere; DG sağlık ve DG İstihdam ve Eurostat gibi Avrupa örgütlerine ve WHO ve ILO gibi küresel kuruluşlardan oluşan çok gelişmiş bir ağa sahiptir.

VU Üniversitesi Tıp Merkezi, Amsterdam, Hollanda’da, içinde Çalışan ve Halk Sağlığı Departmanını da barındırmakta olup, yaklaşık 120 kişi, 11 profesör ve 50 civarında doktora öğrencisinden oluşmaktadır. VUmc'nin halk sağlığına yönelik çoğu araştırması ve Çalışan ve Halk Sağlığı Departmanı'nın tüm araştırmaları, bir alt fakülte olan EMGO+, Sağlık ve Bakım Araştırmaları Enstitüsünde yer almaktadır.

EMGO+ Enstitüsü'nün misyonu, çalışan ve halk sağlığı, birinci basamak sağlık hizmetleri, rehabilitasyon ve uzun süreli bakım konularındaki araştırmalarda mükemmelliği sağlamaktır.  EMGO+ Enstitüsü, üst üste ikinci kez, 2010 yılında Royal Netherlands Sanat ve Bilim Akademisi tarafından yapılan dış değerlendirmede mükemmel olarak değerlendirilmiştir. İş sağlığı oluşumundaki ana konuları: işle ilgili kas iskelet sağlığı ve stres, şantiye sağlık teşviki, işe dönüş, sosyal sigorta tıbbı, maliyet-etkililik ve maliyet-fayda analizidir.

Gent Üniversitesi,  tüm dünya öğrencilerine açık, yenilikçi araştırmalardan esinlenen, topluma bağlı bir üniversitedir. Bugün Gent Üniversitesi, yaklaşık 4.000 yabancı uyruklu öğrenci nüfusu ile 41.000'den fazla öğrenciyi cezbetmektedir. Üniversitenin 11 fakültesi ve bu fakülteler içerisinde 117 bölümü bulunmakta ve 9 bin personel istihdam etmektedir.    

2013'te üniversite, kamu ve özel sektör ortakları adına yaklaşık 265 milyon Euro araştırma projesine yatırım yapmış ve yaklaşık 5.800 bilimsel personel atamıştır. Gent Üniversitesi hem Şangay (70) hem de Times sıralamasında (85) ilk 100'de yer alan tek Belçikalı üniversitedir. Üniversite, AB'nin Altıncı Çerçeve Programı'nda (2002-2006) 200'den fazla araştırma projesine ve Yedinci Çerçeve Programında 26 ERC hibe ve 26 Marie Curie Bursu olmak üzere 260 projeye katılmıştır. Gent Üniversitesi, FP7'de 42 ortak projeyi koordine etmiştir.

Üniversite hem genç hem de deneyimli araştırmacılara mükemmel eğitim olanakları sağlamakta ve 2013 yılında % 20'sinden fazlası uluslararası genç araştırmacılar olan yaklaşık 553 doktora derecesine sahip akademisyen yetiştirmiştir. Üniversite, araştırma kapasitesi ve üretkenliği bakımından en hızlı büyüyen Avrupa üniversitelerinden biridir.